اسپيسر بين فازي

اسپیسر بین فازی کامپوزیت خطوط انتقال ( فشار قوی)

مشخصات فنی

اسپیسر بین فازی کامپوزیت شبکه توزیع (فشار متوسط)

مشخصات فنی