فيوز كات أوت ( قطع كننده)

فیوز قطع کننده

مشخصات فنی