مقره های انتهائی (کششی، آویزی)

مقره های انتهائی، آویزی (کششی)

مشخصات فنی

مقره های انتهائی، آویزی (کششی)

مشخصات فنی