مقره های اتكايي (سوزني،ميخي)

مقره اتکایی

مشخصات فنی

مقره اتکایی همراه با کراس آرم

مشخصات فنی

مقره اتکایی

مشخصات فنی