مقره هاي تركيبي سيليكون -سراميك

مقره ترکیبی کامپوزیت - سرامیک

مقره های اتکایی هیبرید

مشخصات فنی

Type of insulators DPL24-790H-L DPL24-880H-P DPL36-990H-L DPL36-1080H-P
سطح ولتاژ 24 24 36 36
فاصله جرقه 235 315  310  390
فاصله خزشی 790  880 990  1070
استحکام خمش 10.5 8 10.5 8
ولتاژ پایداری فرکانس قدرت خشک 135  145 155  180
ولتاژ پایداری فرکانس قدرت تر 70 95 95 120
ولتاژ پایداری ضربه صاعقه 175 210 200 240
آزمون تحمل پانچ 200< 200< 200< 200<
ورق 5.4 4.2 5.9 4.7
آزمون نفوذ آب LWIWG-02(96), clause 5.1K
آزمون مه نمکی 1000 ساعته IEC 62217 (2005), clause 9.3.3.1
آزمون سیکل حرارتی IEC 60383-1(1993), clause 23.1
آزمون تسریع شده فرسایش IEC 62217(2005), clause 9.3.2