مقره هاي تركيبي سيليكون -سراميك

مقره ترکیبی کامپوزیت - سرامیک

مشخصات فنی