مقره هاي توزيع

مشاهده موارد...

اسپيسر بين فازي

مشاهده موارد...

مقره های انتقال

مشاهده موارد...

فيوز كات أوت ( قطع كننده)

مشاهده موارد...

برقگیر کلاس توزیع

مشاهده موارد...

مقره هاي راه آهن

مشاهده موارد...

چترک افزاها

مشاهده موارد...

مقره های اتکایی

مشاهده موارد...

مقره پست ۴۰۰ کیلوولت

مشخصات فنی

مقره ۴۰۰ کیلوولت تایپ ۲

مشخصات فنی

مقره ۲۳۰ کیلو ولت تایپ ۲

مشخصات فنی

مقره ۱۳۲ کیلو ولت تایپ ۲

مشخصات فنی

چترک افزاهای فشار قوی

مشخصات فنی

چترک افزاهای فشار متوسط

مشخصات فنی

مقره های کامپوزیت راه آهن با کراس آرم

مشخصات فنی

مقره های کامپوزیت راه آهن - پست

مشخصات فنی

مقره های کامپوزیت راه آهن - انتهائی (کششی،آویزی)

مشخصات فنی

مقره 230 کیلو ولت تایپ ۱

مشخصات فنی

پوشش عایق سرامیکی

مشخصات فنی

کاور بوشینگ ترانس

مشخصات فنی

کاور فیوز جدا کننده ( فیوز کات‌اوت )

مشخصات فنی

کاور کامپوزیت برقگیر

مشخصات فنی

مقره 63 کیلوولت - تایپ 3

مشخصات فنی

مقره 63 کیلوولت - تایپ 2

مشخصات فنی

مقره 63 کیلوولت - تایپ 1

مشخصات فنی

مقره 132 کیلو ولت تایپ ۱

مشخصات فنی

مقره 400 کیلو ولت تایپ ۱

مشخصات فنی

مقره اتکایی

مشخصات فنی

مقره اتکایی همراه با کراس آرم

مشخصات فنی

مقره پست

مشخصات فنی

فیوز قطع کننده

مشخصات فنی

برقگیر کلاس توزیع

مشخصات فنی

اسپیسر بین فازی کامپوزیت خطوط انتقال ( فشار قوی)

مشخصات فنی

اسپیسر بین فازی کامپوزیت شبکه توزیع (فشار متوسط)

مشخصات فنی

مقره های انتهائی، آویزی (کششی)

مشخصات فنی

مقره اتکایی

مشخصات فنی

مقره ترکیبی کامپوزیت - سرامیک

مشخصات فنی

مقره های انتهائی، آویزی (کششی)

مشخصات فنی