اخبار

گفتگوی جناب آقای مهندس زمانی مدیرعامل شرکت تابان نیرو شیراز با روزنامه کار و کارگر

گفتگوی جناب آقای مهندس زمانی مدیرعامل شرکت تابان نیرو شیراز با روزنامه کار و کارگر

8 مرداد 1399

گفتگوی جناب آقای مهندس زمانی مدیرعامل شرکت تابان نیرو شیراز با روزنامه کار و کارگر با عنوان: تولیدکنندگان برای تحقق شعارهای اقتصادی نیاز به همراهی و حمایت دولتمردان  دارند