اخبار

گفتگوی سرکار خانم دکتر زمانی رئیس هیئت مدیره شرکت تابان نیرو شیراز با روزنامه دنیای اقتصاد در رابطه با استراتژی صادراتی صنعت مقره

گفتگوی سرکار خانم دکتر زمانی رئیس هیئت مدیره شرکت تابان نیرو شیراز با روزنامه دنیای اقتصاد در رابطه با استراتژی صادراتی صنعت مقره

8 مرداد 1399

گفتگوی سرکار خانم دکتر زمانی رئیس هیات مدیره شرکت تابان نیرو شیراز با روزنامه دنیای اقتصاد در رابطه با استراتژی صادراتی صنعت مقره