دولتی

سندیکای صنعت برق ایران

Power Industry Syndicate Of Iran

شرکت توانیر

Management Company production, transmission and power distribution Iran

وزارت صنایع و معادن

Ministry of Industries and Mines

کميته ملي برق و الکترونيک ايران

Iranian National Electrotechnical Committee

اتاق بازرگانی ایران

Iran Chamber of Commerce